Aktuality a novinky v oblasti daní pro 2017

Elektronická evidence tržeb

1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby

 • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
 • NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby - (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…)

2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod

 • NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 • NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 • NACE 45.4 - Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
 • NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
 • NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)

3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:

 • NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku…)
 • NACE 45.20 – Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů (autoservisy)
 • NACE 49.32 - Taxislužba
 • NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
 • NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
 • NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
 • NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
 • a další

4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

 • NACE 13 - Výroba textilií
 • NACE 14 - Výroba oděvů
 • NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
 • NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
 • NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
 • NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků
 • NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • NACE 31 - Výroba nábytku
 • NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
 • NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
 • NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
 • NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
 • NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

Evidence tržeb z minoritní činnosti

Evidované tržby z činnosti malého rozsahu – tzv. minoritní činnosti - které by měly evidenční povinnosti podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusí podnikatel evidovat, pokud:

 • nejsou realizovány v samostatné provozovně, tzn. minoritní činnost je realizována ve stejné provozovně jako činnost hlavní, a zároveň
 • tvoří maximálně 49 % z celkových plateb této provozovny a současně v této provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Má-li podnikatel v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií tržby z minoritních činností sčítají.

V případě, že podnikateli vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky musí ve stejném okamžiku začít evidovat i tržby z minoritní činnosti.

Sazby daně z příjmů pro rok 2017

Právnické osoby: 19 %

Fyzické osoby: 15 %
Solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do základu daně podle §6 a §7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

OSVČ a paušální výdaje (Zákon o dani z příjmů § 7 odst.7)

 • § 7 odst. 1 písm.
  a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000,- Kč
 • § 7 odst. 1 písm.
  b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000,- Kč
 • § 7 odst. 1 písm.
  c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000,- Kč
 • § 7 odst. 1 písm.
  d) 40 % z příjmů z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů z podílu společníka vos a komplementáře komanditní společn.na zisku a autorských honorářů do 10 tis.Kč, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000,- Kč


Změny ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 207

Zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ se pro rok 2017 zvyšuje z 13.503,- na 14.116,- Kč a s tím souvisí i zvýšení minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění OSVČ s hlavní činností z 1.823,- Kč na 1.906,- Kč.

Minimální zálohu musí poprvé za leden 2017 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2017) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2017 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2015 platily v roce 2016 zálohy nižší než 1.906,- Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Pozor na změny účtů pro platbu zdravotního pojištění od roku 2017:

Zdravotní pojišťovna: č.ú. / OSVČ č.ú. / zaměstnavatel
111 – Všeobecná ZP 1112001221/0710 1111009221/0710
201 – Vojenská ZP 2010201091/0710 2010201091/0710
205 – Česká průmyslová ZP 2050203761/0710
2050406761/0710
2050000761/0710
2050107761/0710
207 – Oborová ZP 2070101041/0710 2070101041/0710
209 – Zaměstn. Poj. Škoda 2092101181/0710 2092101181/0710
211 – ZP MV ČR 2110102031/0710 2115106031/0710
213 – Revírní bratrská poj. 2130203761/0710 2130000761/0710

Osoby bez zdanitelných příjmů
Jelikož v roce 2017 vzroste minimální mzda na 11.000,- Kč, zvýší se i zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Ty budou nově platit 1.485,- Kč.

Pro placení zdravotního pojištění není stanoven strop jako pro platbu sociálního pojištění.


Sociální pojištění

Minimální měsíční záloha na sociální zabezpečení OSVČ s hlavní činností se zvyšuje v roce 2017 z 1.972,- Kč na 2.061,- Kč a u OSVČ s vedlejší činností z 789,- na 825,- Kč.
Dobrovolné minimální (maximální) měsíční pojistné na nemocenské pojištění je stanoveno na 115,- Kč u OSVČ s podnikáním na hlavní nebo vedlejší činnost.

Karenční lhůta zůstává a tak zaměstnavatelé budou nadále platit náhradu mzdy až od třetího dne nemoci. Nemocenské dávky jsou vypláceny jak u OSVČ tak zaměstnanců od 14 dne pracovní neschopnosti.

Sociální pojištění se platí pouze do limitu. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí. Limit je přitom stejný pro OSVČ i zaměstnance. Pro rok 2017 je limitem částka
1.355.136,- Kč